Сертификати

— ISO 9001:2008 од 2008 година

— ISO 3834-2 од 2012 година

— ISO 14001:2005 од 2012 година

— OHSAS 18001 од 2012 година

CE Сертификат од 2013 година

— Лиценца А за проектирање на градби од 2009 година

— Лиценца А за изведба на градби од 2009 година

— Фирмата Тинг ДООЕЛ Кочани има 22 сертифицирани заварувачи и 3 сертифицирани автоматски заварувачки постапки:

  • Според EN 287 – 1: MIG 131; MIG 131 AW; TIG 141; TIG 142; TIG 142 AW
  • Според EN 9606 – 2: MIG 131; TIG 141
  • Според ЕN 9606 – 4: TIG 141

ИСО Сертификати за менаџмент, животна средина и безбедност

Сертификат за заварување

Лиценци, oвластувања

Сертификати за бојлери

best essay online